Stadiul de implementare al Proiectului vara 2010

Prezentare generală a contextului
Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea celei de a treia Priorităţi de Dezvoltare Naţională a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 „Protecţia şi Îmbunătăţirea Calităţii Mediului”, luând în considerare nevoile sociale, economice şi de mediu din România pentru a obţine cel mai mare impact asupra mediului şi pentru a stimula dezvoltarea economică. Din perspectivă internaţională, se bazează pe strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă şi pe cel de-al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene.

Ideea de la care a pornit Proiectul
Proiectul a pornit de la necesitatea regionalizării serviciilor de apă și apă uzată pentru a asigura conformarea cu Directiva UE 98/83/CE privind apa potabilă și cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei uzate urbane. Această inițiativă a fost demarată de autoritățile române prin două măsuri ISPA de pre-aderare și, după aderarea la Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune. Aceste inițiative vizează crearea de operatori regionali durabili care să gestioneze eficient infrastructura construită cu fonduri europene și să eficientizeze costurile investițiilor și cele operaționale prin asigurarea masei critice de consumatori pe unitatea de cost.

Astfel, operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007–2013. Finanţarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr.C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A..

Preocuparea primordială a operatorului regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant.

Coordonatele financiare ale Proiectului sunt următoarele:

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, fără TVA: 323.968.750 lei
1) Valoarea eligibilă conform POS Mediu, din care: 307.837.654 lei
• Finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al UE 261.662.005 lei
• Finanţare nerambursabilă din bugetul de stat  40.018.897 lei
• Contribuţie beneficiar, din bugetul local   6.156.752 lei
2) Valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu  20.786.550 lei
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului conform POS Mediu  73.881.037 lei cotă TVA 24%
Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă a Proiectului

conform POS Mediu

  4.988.772 lei cotă TVA 24%

 


Obiectivele operaţionale ale Proiectului co-finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene sunt:

• Construcţia/modernizarea surselor de apă captată;
• Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare de apă potabilă;
• Extinderea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă;
• Extinderea /reabilitarea reţelelor de colectare a apei uzate;
• Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare;
• Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului;
• Achiziţionarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.
Beneficiile pe care le aduce Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă şi canalizare;
2. Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE, după implementarea Proiectului pentru toată populaţia din localitățile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;
3. Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;
4. Îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii;
5. Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;
6. Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;
7. Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcţie;
8. Stimularea creşterii economice prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.
Contractele incluse în Proiect sunt:
Contracte de servicii
Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor
Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului
Asistenţa tehnică pentru verificarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor
Asistenţa tehnică în calitate de proiectant
Servicii de audit financiar
Împrumut bancar al operatorului pentru cofinanţarea Proiectului
Contracte de lucrări
Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi de canalizare în Municipiul Mediaş
Lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş
Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Reabilitare de construcţii şi spaţii operaţionale
Surse de apă, staţii de tratare şi conducte de aducţiune în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Contracte de achiziţii
Achiziţionare de debitmetre şi detectoare pentru pierderi
Achiziţionare de vidanje, vehicule operaţionale şi echipamente de detectare a pierderilor
Achiziţionare sistem SCADA
Contractele de servicii ale Proiectului
 -stadiu de implementare iulie 2010-
1. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru supervizarea lucrărilor aferente Proiectului, în valoare 7.418.700 lei, a fost atribuit către C & S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. şi semnat în 08.04.2009. Durata contractului este de 54 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 16.09.2009.
2. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, în valoare de 6.523.392 lei, a fost atribuit către Tahal Consulting Engineers Ltd. şi semnat în 04.05.2009. Durata contractului este de 54 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 15.09.2009.
3. Contractul de Asistenţă Tehnică pentru verificarea documentației tehnice aferente lucrărilor, în valoare de 241.627 lei, a fost atribuit Asocierii dintre – P.F.A. Stănilă Adriana – lider de asociere și S.C. Sara Design S.R.L., S.C. Mel Dar Geotop S.R.L., S.C. Linear Instal S.R.L., Cabinet Individual de Arhitectură Lăschescu Dorin Ioan și semnat în 05.05.2009. Durata contractului este de 43 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 18.09.2009.
4. Contractul de Asistenţă Tehnică în calitate de proiectant pentru lucrările aferente Proiectului, în valoare de 453.559 lei, a fost atribuit către S.C. Allplan Proiect S.R.L. și semnat în 03.03.2010. Durata contractului este de 30 de luni de la data emiterii ordinului de începere, 08.04.2010.
5. Contractul de achiziţii de servicii de audit financiar
Procedura a fost lansată în 13 iulie 2010. Lotul I vizează Proiectul, și anume auditul contractelor de lucrări, servicii și achiziţii. Valoarea estimată a acestui contract este de 416.234 lei, fără TVA, conform prevederilor Contractului de Finanţare nr. 91950/2008. Data limită de depunere a ofertelor este 09.08.2010.
6. Pentru obţinerea împrumutului bancar al operatorului în vederea cofinanţării Proiectului (4,98%), procedura de achiziţie a fost lansată în SEAP în 03.12.2009, iar contractul a fost atribuit către S.C. Banca Comercială Română S.A. şi semnat în 22.03.2010. Valoarea împrumutului este de 5,7 milioane euro. Durata contractului este de 20 de ani.
Contractele de lucrări ale Proiectului
-stadiu de implementare iulie 2010-
Contractul 1. Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi de canalizare în Municipiul Mediaş
Populaţie beneficiară Mediaş: 52.000.
Valoarea contractului este de 67.271.008 lei, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene este de 54.334.794 lei (80,77% – contribuţie nerambursabilă a Uniunii Europene), iar cofinanţarea este de 9.586.119 lei (14,25% – contribuţie a Guvernului României – buget de stat central şi local) şi 3.350.095 lei (4,98% – contribuţia S.C. „Apa Târnavei Mari” Mediaş). Acest contract are ca obiective reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă în Mediaş şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în Mediaş.
Contractul, semnat în data de 21.01.2010, a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorii care vor executa lucrǎrile sunt S.C. Dafora S.A. Mediaş şi Hidroconstrucţia S.A., Bucureşti.
Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuţiei de apă potabilă (corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE) pentru locuitorii din Mediaş, cu impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în zona de deservire şi implicit a stării de sănătate a populaţiei, evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene.
Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în 01.04.2010. Termenul de finalizare al lucrărilor este octombrie 2012, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. În acest moment, lucrările de execuţie sunt în plină desfăşurare.
Contractul 2. Lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş
Populaţie beneficiară din municipiul Mediaş: 52.000 locuitori.
Din iunie 2009 şi până în primăvara anului 2010, au avut loc 3 proceduri de atribuire care au fost anulate, datorită unor inadvertenţe. Între timp, a fost refăcut caietul de sarcini aferent acestui contract de lucrări şi procedura a fost reluată în iulie a.c..
Valoarea estimată conform noului Caiet de Sarcini este de 47.785.940 lei, fără TVA, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene este de 38.596.704 lei (80,77% – finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune), iar cofinanţarea este de 6.809.496 lei (14,25% – contribuţia Guvernului României – bugetul de stat central şi local); 2.379.740 lei (4,98% – contribuţia S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. din împrumut bancar). Obiectivul acestui contract este reabilitarea captării şi a staţiei de tratare a apei. Data limită a depunerii ofertelor este 25 august a.c..
Contractul 3. Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş
Populaţie beneficiară Mediaş: 52.000 locuitori.
Valoarea contractului este de 59.840.339 lei fără TVA, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene:48.333.042 lei (80,77% – finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune), iar cofinanţarea este de 8.527.248 lei (14,25% – contribuţia Guvernului României – bugetul de stat central şi local); 2.980.049 lei (4,98% – contribuţia S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. din împrumut bancar). În cadrul acestui contract, staţia va fi reabilitată şi extinsă prin construcţia de noi unităţi de epurare şi laboratorul staţiei va fi astfel utilat încât să fie posibilă efectuarea analizelor în cadrul staţiei şi în câmp pentru indicatorii prevăzuţi în standardele şi normele în vigoare.
Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este Hochtief Construction AG din Essen, Germania. Contractul a fost semnat în 09.12.2009. Ordinul de incepere a fost emis în 03.02.2010. Termenul de finalizare al lucrărilor este noiembrie 2013, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni. Conform graficului de execuţie, în această perioadă se defăşoară activitatea de proiectare, urmând ca la începutul toamnei acestui an să demareze lucrările propriu-zise.
Contractul 4. Reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Populaţie beneficiară Agnita: 10.375, populaţie beneficiară Dumbrăveni: 6.645.
Contractul în valoare de 22.070.897 lei, din care 17.826.664 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, 3.145.103 lei reprezintă contribuţia Guvernului României şi 1.099.131 lei reprezintă contribuţia operatorului a fost semnat în 03.06.2010.
Acest contract prevede reabilitarea reţelei de apă din Dumbrăveni pe o lungime de 1317 m, iar a reţelei din Agnita pe lungimea de 6969 m, reabilitarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră: extindere în Dumbrăveni pe o lungime de 12195 m, reabilitare şi extindere în Agnita pe o lungime de 11947 m.
Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuţiei de apă potabilă corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE pentru locuitorii din Agnita şi Dumbrăveni şi creşterea ratei de acoperire cu servicii de apă şi apă uzată.
Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care va executa lucrările este S.C. Hidroconstrucţia S.A., lider al Asocierii Hidroconstrucţia-Dafora-Flowtex Technology.
Ordinul de începere al contractului a fost emis în 1 iulie 2010. Durata contractului este de 36 de luni, termenul de derulare al lucrărilor este de 24 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.
Contractul 5. Surse de apă, staţii de tratare şi conducte de aducţiune în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Populaţie beneficiară Agnita: 10.375, populaţie beneficiară Dumbrăveni: 6.645.
Valoarea totală estimată a contractului este de 37.775.410 lei, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene este 30.511.199 lei (80,77% – finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune), cofinanţarea este de 5.382.996 lei (14,25% – contribuţie a Guvernului României – buget de stat central şi local) şi 1.881.215 lei (4,98% – contribuţia S.C. „Apa Târnavei Mari” Mediaş din împrumut bancar).
Acest contract are ca obiective construirea unei Conducte de aducţiune de lungime 35 km de la Staţia de Tratare – Arpăşel la rezervorul din Agnita, construirea unei noi Staţii de Tratare la Arpăşel şi construirea unei noi Staţii de Tratare la Dumbrăveni.
Procedura privind achiziţia publică a contractului de lucrări prin licitaţie deschisă a fost lansată în 28.11.2009. Momentan, procedura este întârziată din cauza unor contestaţii.
Contractul 6. Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni
Populaţie beneficiară Agnita: 10.375, populaţie beneficiară Dumbrăveni: 6.645.
Valoarea totală estimată a contractului este de 39.468.178 lei, din care valoarea contribuţiei Uniunii Europene este 31.878.448 lei (80,77% – finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune), cofinanţarea este 5.624.216 lei (14,25% – contribuţie a Guvernului României – buget de stat central şi local) şi 1.965.515 lei (4,98% – contribuţia S.C. „Apa Târnavei Mari” Mediaş din împrumut bancar).
Acest contract are ca obiective construirea unei Staţii de Epurare la Agnita (p.e. 9500) şi a unei Staţii de Epurare la Dumbrăveni (p.e. 7100).
Procedura a fost lansată în 16.01.2010, dar a fost suspendată din cauza contestării raportului de atribuire. Estimăm că semnarea acestui contract va avea loc în toamna acestui an.
Contractul 7. Reabilitare de construcţii şi spaţii operaţionale
Acest contract prevede construirea de sedii şi spaţii operaţionale pentru operator. Finanţarea va fi asigurată de către operator. Procedura de atribuire nu a fost încă lansată în SEAP.
Contractele de achiziţii ale Proiectului
-stadiu de implementare iulie 2010-
Contractul 1 Achiziţionare de debitmetre
Pentru acest contract de achiziţii, nu a fost publicat încă anunţul de intenţie.
Contractul 2 Achiziţionare de vidanje, vehicule operaţionale şi echipamente de detectare a pierderilor
Pentru acest contract a fost lansată procedura de achiziţii prin afişarea anunţului nr. 102 535/22.06.10 în SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este 18.08.2010.
Contractul 3 Achiziţionare sistem SCADA
Pentru acest contract, nu a fost publicat încă anunţul de intenţie.
Prin implementarea acestui Proiect se vor obţine conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă şi cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardului de viaţă al locuitorilor din localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea reţelelor de canalizare şi depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.