Despre noi

Beneficiarul acestui proiect este S.C. Apa Târnavei Mari S.A. operatorul regional unic de apă şi apă uzată pentru NE-ul judeţului Sibiu, care funcţionează din 1 ianuarie 2007.

Societatea a preluat activitatea serviciilor de apă-canal din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, iar în viitor, va furniza servicii de profil în Copşa Mică şi toate localităţile rurale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – A.D.I. – „Apa Târnavei Mari” din partea de NE a judeţului Sibiu.

Proiectul POS Mediu este implementat la nivelul Beneficiarului – S.C. Apa Târnavei Mari S.A. – de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) constituită în acest scop.

Departamentul UIP este structurat pe trei direcţii de activitate:

  1. Achiziţii
  2. Monitorizare lucrări şi documente
  3. Financiar – contabilitate

1. Activitatea de achiziţii derulează implementarea programului anual de achiziţii. Activităţile principale ale procesului de achiziţii sunt: elaborarea caietelor de sarcini; lansarea licitaţiei; semnarea contractului de atribuire; implementarea achiziţiei; recepţia finală şi transferul către Operator.

2. Activitatea de Monitorizare lucrări & contracte are ca scop: monitorizarea progresului obţinut de către Constructor în implementarea lucrărilor, verificarea conformităţii documentelor de raportare prezentate de către Supervizor în raport cu documentele de atribuire a lucrărilor de execuţie.

3. Activitatea financiar contabilă are următoarele categorii importante de acţiune: autorizare plăţi, efectuare plăţi, înregistrări financiar contabile / balanţe / registre, recuperarea creanţelor bugetare, elaborare dosar „Cerere de rambursare”, arhivarea documentelor financiar contabile.

În structura organizatorică a UIP se află următoarele posturi:

  • Manager proiect
  • Asistent proiect
  • Responsabil achiziţii
  • Ofiţer financiar
  • Ofiţer contabil
  • Ofiţeri contracte

ORGANIGRAMA

Sarcina membrilor UIP este de a asigura un management performant al Proiectului, de a utiliza în mod eficient şi eficace fondurile comunitare.

staff10 Manager de proiect (Şef UIP)

report_user Organizează activitatea UIP
report_user Asigură conformitatea cu solicitările Contractului de Finanţare.
report_user Avizează documentele şi rapoartele efectuate de către personalul din subordine şi le supune apobării Directorului Economic şi/sau Directorului General.
report_user Se asigură că beneficiarii zonali (sucursalele) sunt în posesia documentaţiei de atribuire a contractelor de lucrări care se derulează în zona lor de activitate.
report_user Efectuează raportări către Organismul Intermediar Regiunea 7 Centru (OI) / Autoritatea de Management POS Mediu (AM).

staff10 Responsabil achiziţii

report_user Elaborează propunerea planului anual de investiţii aferent proiectului, participă la elaborarea caietelor de sarcini, lansează procesul de achiziţii,
report_user Pregăteşte semnarea contractului de încredinţare lucrări,
report_user Monitorizează procesul de testare a echipamentelor şi instalaţiilor precum şi transferul acestora în gestiunea Operatorului.

staff10 Responsabil lucrări (Manager de contract)

report_user Monitorizează şi verifică modul de derulare a activităţii de către Contractor şi verifică conformitatea informaţiilor prezentate de către Supervizor în rapoartele periodice.

staff10 Ofiţer financiar 

report_user Desfăşoară activităţile financiar-contabile asociate procesului de implementare a proiectului, efectuează plăţi către contractori şi elaborează raportări specifice.

staff10 Asistent proiect

report_user Redacteză, înregistrează şi arhivează documentele rezultate în urma procesului de implementare a proiectului în conformitate cu solicitările responsabililor de activităţi.